Проект ОПИК-Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност_COVID-19_Договор BG16RFOP002-2.073-3218

„Европейски модел за стратегически компетенции в мениджмънта на малките и средни предприятия в туристическия сектор” по програмата „Учене през целия живот” – Леонардо да Винчи.


Проектът  „Европейски
модел за стратегически компетенции в мениджмънта на малките и средни предприятия в туристическия сектор” е насочен към изследване нуждите на малки и средни предприятия в туриcтическия сектор по отношение на мениджмънта и успешното управление на бизнеса.


Цели на проекта:


Заложени в проекта дейности:

 
В рамките на нашия проект, чиято продължителност е от 01.01.2011г. до 31.12.2012г., ние ще  анкетираме между 50 и 100 малки и средни предприятия в туристическия сектор, ще направим анализ на ситуацията в този бранш по отношение на персонала и неговата ефективност и ще посочим критериите, на които всеки отделен служител трябва да отговаря, за да се постигне по-голяма ефективност в работата на фирмата като цяло.


Екипът на проекта е международен, състои се от преподаватели, консултанти, обучители и представители на предоставящи туристически услуги фирми.


Във всяка една от държавите, участнички в проекта ще бъдат анкетирани и консултирани еднакъв брой фирми от туристическия сектор (хотели, ресторанти, къщи за настаняване и др.) и резултатите ще бъдат анализирани и обобщавани.


Ще се осъществи обмен на опит и споделяне на добри практики в областта на туризма, ще се посочат възможни варианти за решението на конкретни проблеми и специфични казуси.


Л. Йонкова – Управител на „РИВАС ТУР”  – Партньор по проекта

eulogo